Orice activitate întreprinsă (precum vizitarea, utilizarea, crearea de conturi, transmiterea de informații online, lansarea de comenzi) pe site-ul www.climastore.ro implică acceptarea Termenilor și Condițiilor.

Pentru utilizarea optima a site-ului, echipa www.climastore.ro vă recomandă să citiți cu atenție secțiunea de Termeni și CondițiiDe asemenea, ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în cadrul prevederilor și conținutului site-ului fără transmiterea nici unei notificări. Ultima versiune poate fi accesată în pagina Termeni și Condiții.

Compania care administrează site-ul www.climastore.ro (http://www.climastore.ro), ANDO COM SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Constanța, Strada I.G.Duca, Nr. 12, Spațiul comercial 10, Etaj Parter, Cod Poștal 900679, Jud. Constanța,  înregistrată în Registrul Comerțului, având număr de ordine J13/3370/1991, C.U.I  1884983.

Politica de confidențialitate a www.climastore.ro este concepută potrivit cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, www.climastore.ro având obligaţia de a administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situaţia contului de pe site, informarea Utilizatorilor/Clienţilor/Cumpărătorilor privind stadiul şi starea comenzilor, obținerea de feed-back cu privire la produsele şi serviciile oferite, pentru reclamă, marketing şi publicitate, rapoarte statistice.

Astfel, site-ul are dreptul de a notifica Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii cu privire la ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal sau prin sms şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale sau personalizate.

Site-ul www.climastore.ro nu promovează Spam-ul. Orice utilizator care a furnizat în mod explicit  site-ului , datele sale de contact (precum nume/prenume, adresă, adresă de poștă electronică, număr de telefon) online, telefonic sau prin orice alte mijloace, poate opta pentru ştergerea acestora din baza noastră de date.

www.Climastore.ro se angajează să utilizeze datele cu caracter personal transmise de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, numai în scopul în care acestea au fost furnizare, pentru buna desfășurare a relațiilor comerciale online, precum și pentru a sprijini și evalua serviciile oferite.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate și către companiile de curierat, procesatorii de plăți, presatorii de servicii de on-line marketing, numai în scopul finalizării relațiilor comerciale cu www.climastote.ro.

Site-ul nu reține datele cardului bancar  în situația folosirii acestei metode de plată prin virtual POS (plată online) sau prin sistemele POS (plată offline).

Site-ul va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, numai după de există asigurarea, conform unui contract încheiat cu aceștia, că aceste informaţii sunt păstrate în siguranţă şi că transmiterea acestor informaţii se va face conform legislaţiei în vigoare, astfel: furnizori de servicii de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, asigurători.

Conform legislației în vigoare atât datele dumneavoastră cu caracter personal, cât și activitatea întreprinsă pe www.climastore.ro, pot fi transmise la cererea expresă a acestora, către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului.

Conform Legii nr. 677/2001, în ceea ce privește datele cu caracter personal, Vizitatorii/Utilizatorii/Clienții/Cumpărătorii noștri beneficiază de dreptul de acces și de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, acestora le este recunoscut dreptul de se opune prelucrării datelor și dreptul de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, poate fi adresată o cerere datată și semnată, fie la adresa de e-mail office@climastore.ro, sau transmiterea prin poștă/curierat la sediul ANDO COM SRL, Constanța, Strada I.G.Duca, Nr. 12, Spațiul comercial 10, Etaj Parter, Cod Poștal 900679, Jud. Constanța. Deasemenea vă puteți adresa cu o solicitare (cerere scrisă, datată și semnată) în acest sens și direct la sediul nostru.

Pentru orice informații sau nelămuriri cu privire la furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal vă puteți adresa Serviciului Clienți, la adresa de e-mail. office@climastore.ro, sau prin telefon la 0732 334 419.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, orice Vizitator/Utilizator/Client/Cumpărător are următoarele drepturi:

  • Informarea persoanei vizate:

ART. 12

(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care aceasta persoana poseda deja informaţiile respective:

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusa prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

(2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibila sau ar implica un efort disproporționat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevăzută de lege.

  • Dreptul de acces la date:

ART. 13

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o formă inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectiva;

d) informaţii privind existența dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile sa îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat sa comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.

(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu există, cel puţin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri faţă de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face şi într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie să îşi fi dat în mod expres şi neechivoc consimţământul ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.

(6) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

  • Dreptul de intervenţie asupra datelor:

ART. 14

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort disproporționat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile sa îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la  persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

  • Dreptul de opoziţie:

ART. 15

(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile sa îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Excepţii:

ART. 16

(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) şi ale art. 15 nu se aplică în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţii publice.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii obiectivului urmărit prin desfăşurarea activităţilor menţionate la art. 2 alin. (5).

(3) După încetarea situaţiei care justifica aplicarea alin. (1) şi (2) operatorii care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.

(4) Autorităţile publice ţin evidența unor astfel de cazuri şi informează periodic autoritatea de supraveghere despre modul de soluţionare a lor.

  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii
    individuale:

ART. 17

(1) Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată sa evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

(2) Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situaţii:

a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută  sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

  • Dreptul de a se adresa justiţiei:

ART. 18

(1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.

(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

(3) Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.